kursi imo model 3.26

Siguria detare me detyra të përcaktuara

Qëllimi i këtij kursi është trajnimi i kandidatëve me njohuritë e kërkuara në lidhje me detyrat e përcaktuara për sigurinë sic përcaktohet në planin e sigurisë së anijes (PSA) dhe në përmbushje të detyrave të kodit ISPS dhe Seksionit A-VI/6 të kodit STCW

Ky kurs trajnimi është i përshatshëm për të përgatitur individët me kërkesat e Kodit për Sigurinë në Anije dhe Porte. (ISPS Code). Pjesëmarërsit do të trajnohen mbi planet e sigurisë së anijes, nivelin e sigurisë, kontrollet, manualet dhe detyrat specifike gjatë ushtrimit të detyrave në bordin e anijeve. Me përfundimin e kursit pjesëmarrësit do të zotërojnë:

  1. Njohuri për kërcënimet dhe modelet aktuale të sigurisë
  2. Njohja dhe zbulimi i armëve, substancave dhe pajisjeve të rrezikshme
  3. Njohja, mbi baza jodiskriminuese e karakteristikave dhe modeleve të sjelljes së personave që ka të ngjarë të kërcënojnë sigurinë; teknikat e përdorura për të shmangur masat e sigurisë  
  4. Menaxhimi dhe teknikat e kontrollit të turmës 
  5. Komunikimet në lidhje me sigurinë
  6. Njohuri për procedurat e emergjencës dhe planet e kontigjencës 
  7. Funksionimi i pajisjeve dhe sistemeve të sigurisë 
  8. Testimi, kalibrimi dhe mirëmbajtja në det e pajisjeve dhe sistemeve të sigurisë 
  9. Teknikat e inspektimit, kontrollit dhe monitorimit; 
  10. Metodat e kërkimit fizik të personave, sendeve personale, bagazheve, mallrave dhe magazinës së anijes

Regjistrimi për Kursin Imo Model 3.26

Siguria detare me detyra të përcaktuara