kursi imo model 1.21

Siguria personale dhe përgjegjesitë sociale

Qëllimi i këtij kursi është trajnimi i kandidatëve për të siguruar dhënien e ndihmës së parë elementare në bordin e anijes, në përputhje me Seksionin A-VI/I Te kodit STCW.Ky kurs trajnimi është i përshattshëm për të përgatitur individët të imbarkuar në anije me një jetë të re në bordin e anijes të ndryshme nga ajo në tokë. Ky kurs i jep aspirantëve për marinarë apo atyre që e ushtrojne një detyrë të tillë një bagazh të gjerë mbi elementet e anijes dhe procedurat e punës në bordin e anijes, në mënyre të tillë që ato të përshtaten me mjedisin e anijes. Pra kursi tenton të krijoje bazat për tranzitimin e kandidatve nga puna në tokë në anije, duke i dhënë njohurite e duhura përpara punësimit në anije.

 

Me përfundimin e këtij kursi, aplikantët do të jenë :

  • Familjar me proçedurat e emergjencës
  • Të punojnë të sigurtë në bordin e anijes
  • Të kuptojnë dhe të zbatojnë urdhërat e Kapitenit
  • Të respektojnë rregullat në lidhje me ndotjen detare
  • Të kuptojnë rëndësinë e komunikimit të saktë në bordin e anijes
  • Të përdorin në mënyrë të dobishme ushtrimet e sigurisë
  • Të kontrollojnë dhe të përdorin pajisjet e sigurisë
  • Të njohin rregullat në lidhje me përdorimin e drogave dhe alkoolit
  • Të kuptojnë marrëdhëniet njerëzore në bordin e anijes

Regjistrimi për Kursin Imo Model 1.21

Siguria Personale dhe Përgjegjësitë Sociale