kursi imo model 7.03

Vrojtimi në det dhe në port në sektorin e kuvertës

Qëllimi i këtij kursi është trajnimi i kandidatëve për të plotësuar kërkesat minmale të domosdoshme për njohurite, kuptimin dhe aftësitë sipas tabelës A-II/1 të kodit STCW për funksionin e navigimit në nivelin operacional, për funksionin e përpunimit dhe stivimit të ngarkesës në nivlein operacional dhe për funksionin e kontrollit dhe operimit të anijes dhe kujdesin ndaj personave në bordin e anijes ne nivelin operacional.

Funksioni 1 : Lundrimi në Nivel Operacional

Funksioni 2: Përpunimi dhe Stivimi i Ngarkesës në Nivel Operacional

Funksioni 3: Kontrolli dhe Operimi i Anijes dhe Kujdesi ndaj Personave në Bordin e Anijes në Nivel Operacional

Regjistrimi për Kursin Imo Model 7.03

Vrojtimi në Det dhe në Port në Sektorin e Kuvertës