kursi imo model 3.20

oficeri i sigurisë së kompanisë

Kursi u siguron pjesëmarrësve në këtë njohuritë, kuptueshmërinë dhe aftësitë siç kërkohet nga Konventa STCW 78, e ndryshuar, dhe Kodi ISPS për të ndërmarrë detyrat, funksionet dhe përgjegjësitë si Oficer i Sigurisë së Kompanisë (OSK). Për të illustruar masat e mundshme që kërkon Kodi ISPS përdoren një seri studimesh praktike të rasteve, ushtrime dhe video demostruese.

 

Kursi fokusohet ne:

  • Zhvillimi, implementimi, mirëmbajtja dhe mbikëqyrja e Planeve të Sigurisë së Anijes
  • Identifikimi i kërcënimeve dhe cënueshmërisë të vlerësimit të rreziqeve të sigurisë
  • Metodat për Inspektimin dhe Monitorimin e masave të Sigurisë në bordin e anijes
  • Operimi, testimi dhe kalibrimi i sistemeve dhe pajisjeve të sigurisë
  • Rritja e vetëdijes për sigurinë dhe vigjilencën e stafit të kompanisë (anije dhe zyra)

Regjistrimi për Kursin Imo Model 3.20

Oficeri i Sigurisësë Kompanisë