kursi imo model 1.13

Ndihma e parë elementare

Qëllimi i këtij kursi është trajnimi i kandidatëve për të siguruar dhënien e ndihmës së parë elementare në bordin e anijes, në përputhje me seksionin A-VI/I të kodit STCW

Ky kurs trajnimi mbulon kërkesat e Konventës STCW, Kapitulli i VI,seksioni A-VI/1-3, mbi plotesimin e standarteve minimale të aftësive në dhënien e ndihmes se pare elementare , në rast të ndonjë aksidenti deri sa të paraqitet një person i kualifikuar.

Me përfundimin e kursit dhe demostrimin e kompetencës, lëshohet dokumenti që çertifikon se pjesëmarrësi ka plotësuar kërkesat dhe standartet siç parashikohet në tabelën A-VI/3 të STCW.

Regjistrimi për Kursin Imo Model 1.13

Ndihma e Parë Elementare