Imo model course 7.04

Vrojtimi në det dhe në port në sektorin e makinerisë

Qëllimi i këtij kursi është trajnimi i kandidatëve për të plotësuar kërkesat minimale të domosdoshme për njohurite, kuptimin dhe aftësitë sipas tabelës A-III/1 të kodit STCW për funksionin e Inxhinierit Detar, Elektrik, Elektronik dhe të Kontrollit, Mirëmbajtjes dhe Riparimit dhe në operimin e anijeve dhe kujdesin ndaj personave në bordin e anijes në nivelin operacional

Ky kurs trajnimi mbulon katër funksione ne nivelin operacional. Përfundimi me sukses i këtij kursi i jep të trajnuarit aftësitë të kryej detyrat mbi sigurinë dhe vrojtimin si një oficer në detyrë vëzhgimi në sallën e makinerisë ose personit të caktuar për të vrojtuar periodikisht në sallën e makinerisë, si në det ashtu dhe në port. Në vecanti, të trajnuarit do të jenë të familjarizuar me parimet kryesore të vrojtimit gjatë navigimit sic përcaktohet në konventin STCW , rregulli VIII/2 i kapitullit VIII.

Me përfundimin me sukses të këtij kursi, njohuritë e fituara për proçedurat në sektorin e makinerisë dhe ekzaminimi i kandidatëve do ti japë atyre marrjen e çertifikatës për vrojtimin në det dhe port në sektorin e makinerisë

Regjistrimi për Kursin Imo Model 7.04

Vrojtimi në det dhe në port në sektorin e makinerisë