kursi imo model 1.20

Parandalimi dhe lufta kundër zjarrit

Qëllimi i këtij kursi është që të sigurojë trajnimin e kandidatëve ne parandalimin dhe luftën kundër zjarrit në përputhje me Seksionin A-VI/1 te Kodit STCW

Ky kurs trajnimi mbulon kërkesat e Konventës STCW, Kapitulli I VI, seksioni A-VI/1, paragrafi 2 dhe tabelën A-VI/1-2, mbi plotësimin e standarteve minimale ne parandalimin dhe luftën kundër zjarrit, aftësimin e të trajnuarve për të marrë të gjitha masat e duhura për sigurinë personale dhe të anijes, si dhe të përdorë në mënyrë korrekte pajisjet e luftës kundër zjarrit. Gjithashtu të trajnuarit duhet të marrin njohuritë në parandalimin e zjarrit.

Me përfundimin e kursit dhe demostrimin e kompetencës, lëshohet dokumenti që çertifikon se pjesëmarrësi ka plotësuar kërkesat dhe standartet siç parashikohet në tabelën A-VI/1-2 të STCW.

Çertifikata lëshohet vetëm nga Administrata Detare

Regjistrimi për Kursin Imo Model 1.20

Parandalimi dhe Lufta Kundër Zjarrit