Kodi ISPS

The Kodi Ndërkombëtar i Sigurisë në anije dhe Port (ISPS Code) (ISPS) Code është amendim i Konventës mbi Shpëtimin e Jetës së Det (SOLAS 1974/1988) mbi minimumin e rregullave të sigurisë për anijet, portet dhe autoritet shtetërore. Kodi ISPS ka hyrë në fuqi në vitin 2004dhe parashikon përgjegjësitë e qeverive, kompanive detare, ekuipazheve dhe personelit të porteve të " evidentojnë kërcënimet e sigurisë dhe të marrin masa parandaluese për të penguar ndikimin e incidenteve të sigurisë në operimin e anijeve apo në punën e autoriteve portuale.

ALBMARINE me stafin e kualifikuar dhe të motivuar ju siguron vlerësimin e sigurisë, planin e sigurisë,hartimin e librave të ushtrimeve dhe kryerjen e auditimeve përkatëse.