Kursi imo model 3.21

Oficeri i Sigurisë së Facilitetit Portual

Ky kurs synon të pajisë personelin e caktuar me njohuritë e duhura, aftësitë dhe qëndrimin për të kryer detyrat dhe të marrë përgjegjësitë e një Oficeri të Sigurisë të Facilitetit Portual (PFSO), siç përcaktohet në seksionin A / 2.1.8 & A / 17.2 të Kodit ISPS .

 

Kursi fokusohet ne:

  • Kuptimi i kodit ISPS
  • Vlerësimi i rrezikut të sigurisë, kërcënimeve dhe cënueshmërisë
  • Zhvillimin, mirëmbajtjen dhe supervizimin dhe implementimin e Planit të Sigurisë të Facilitetit Portual
  • Kryerja e inspektimeve periodike të portit për të cilin pjesëmarrësi është caktuar të veprojë si Oficer i Sigurisë së Facilitetit Portual për të siguruar që masat e duhura të sigurisë janë zbatuar dhe mirëmbajtur
  • Sigurimi që pajisjet dhe sistemet e sigurisë, nëse ka, funksionojnë, testohen dhe kalibrohen siç kërkohet
  • Inkurajimi i ndërgjegjësimit dhe vigjilencës për sigurinë
  • Identifikimi i armëve dhe pajisjeve shpërthyese të improvizuara
  • Trajnime sigurie, stërvitje dhe ushtrime

Regjistrimi për Kursin Imo Model 3.21

Oficeri i Sigurisë së Facilitetit Portual