kursi imo model 3.27

Ndërgjegjësimi me sigurinë detare

Qëllimi i ketij kursi është trajnimi i kandidatëve, që nuk janë të lidhur drejtpërdrejt me detyrat e sigurisë, në lidhje me Planin e sigurisë së anijes për zgjerimin e njohurive sic kërkohet nga kapitulli XI-2 I Solas 74 , i amenduar, dhe seksionit A-VI/6-1 të kodit STCW.

Ky kurs trajnimi është i përshatshëm për të përgatitur individet me kërkesat e Kodit për Sigurinë në Anije dhe Porte. (ISPS Code). Pjesëmarërsit do të trajnohen mbi planet e sigurisë së anijes, nivelin e sigurisë, kontrollet, manualet dhe detyrat specifike gjatë ushtrimit të detyrave në bordin e anijeve.

Regjistrimi për Kursin Imo Model 3.27

Ndërgjegjësimi me Sigurinë Detare