Survejim i ngarkesës

ALBMARINE ofron inspektimin cilësor dhe sasior të mallrave si hekur, drithëra, mallra rinfuxho të thata, hidrokarbure , kontenier si dhe produkte agro ushqimore.

Shërbimi i survejimit mbulon inspektimet në lidhje me gjendjen e mallit, dëmtimin e tij gjatë ngarkimit, transportit apo shkarkimit, duke përfshirë gjithashtu edhe vlerësimin mbi cilësinë e paketimit për llojin e transportit të përdorur si dhe foto të produkteve të inspektuara.