imo model course 2.03

Lufta kundra zjarrit e avancuar

Qëllimi i këtij kursi është trajnimi i kandidatëve në luftën kundër zjarrit të avancuar në përputhje me seksionin A-VI/3 të kodit STCW. Fokusimi në këtë trajnim do të jetë në organizimin, taktikat dhe komandat. Ky kurs trajnimi mbulon kërkesat e Konventës STCW 1995, Kapitulli i VI, Seksioni A-VI/3 dhe tabelën A-VI/3. Përfundimi me sukses i këtij kursi i jep të trajnuarit aftësitë dhe standartet minimale për luftën kundër zjarrit të avancuar, të jetë i aftë të komandoj, organizoj dhe trajnoj anëtarë të luftës kundër zjarrit si dhe operacionet e luftës kundër zjarrit. Marinarët do të aftësohen në njohuritë mbi parandalimin e zjarrit dhe aftësitë të inspektojnë dhë të kryejnë shërbime në detektorët e zjarrit dhe pajisjet dhe sistemet e shuarjes së zjarrit. Gjithahstu ai do të jetë i aftë të investigoj dhe raportoj një incident ku zjarri është prezent.

 

Programi i kursit mbulon kërkesat e Konventës STCW 1995, Kapitulli i VI, Seksioni A-VI/3 dhe tabelën A-VI/3. Ky element funksional siguron njohuri të hollësishme në mbështetje të trajnimit në lidhje me katër kompetenca kryesore:

Me përfundimin e trajnimit, pjesëmarrësit do të kenë njohuritë e mjaftueshme në lidhje me katër kompetenca kryesore:

a. Kontrolli i operacioneve të luftës kundër zjarrit në bordin e anijes

b. Organizimi dhe trajnimi i grupeve të luftë s kundër zjarrit

c. Inspektimi dhe shërbimi i dedektorëve të zjarrit dhe pajisjeve dhe sistemeve shuarës

d. Investigimi dhe hartimi i raporteve mbi incidentet që kanë lidhje me zjarrin

Regjistrimi për Kursin Imo Model 2.03

Lufta kundër Zjarrit të Avancuar