kursi imo model 1.14

Ndihma e parë mjekësore

Qëllimi i ketij kursi është trajnimi i kandidatëve për të dhënë ndihmën e parë në bordine anijeve në përputhje me Seksionin A-VI/6-4 të kodit STCW.

Ky kurs trajnimi është i përshatshëm për të përgatitur individet me kërkesat e Konventës STCË, Kapitulli VI, seksioni A-VI/4, Tabela A-VI/4-1. Me përfundimin e këtij kursi, të trajnuarit do të jenë të aftë të japin ndihmën e parë të emergjencës në rast të aksidenteve ose sëmundjeve në bordin e anijeve.

  • Ekzaminimi i një aksidenti
  • Lëndimet kurrizore
  • Djegiet
  • Efektet e nxehtësisë dhe të ftohtit
  • Frakturat, zhvendosjet dhe dëmtimet muskulore
  • Këshilla mjekësore nëpërmjet radios
  • Farmakologji
  • Arresti kardiak, mbytja dhe asfiksia

Regjistrimi për Kursin Imo Model 1.14

Ndihma e Parë Mjekësore